Standardvilkår og -betingelser

Senest opdateret den 30. august 2019

Generelle vilkår og betingelser for Geomatics leverancer

 

1. Leverancebetingelser

1.1. Hvis ikke andet er anført i en særskilt Hovedaftale, udføres leverancen i overensstemmelse med fremsendte tilbud og nedenstående generelle vilkår og betingelser.

 

1.2. Såfremt Kunden reklamerer over leverancen, forpligter Parterne sig gennem forhandling til at;

  • forsøge at finde en mindelig løsning, og

  • bestræbe sig på, at gøre det på en sådan måde, at Parternes ydelser og services ikke berøres heraf.

 

1.3. Er leverancen afhængig af Kundens levering af data, andet materiale eller informationer, og er der fastsat en frist for Kundens leverance, eller skyldes forsinkelsen Kundens forhold i øvrigt, medfører Kundens forsinkelse af leverance uden videre, en udsættelse af den frist eller dato, der er aftalt for Geomatics leverance.

 

1.4. Ændrer Registerejeren for offentligt førte registre sine administrative procedurer eller muligheder for at hjemtage data på en sådan måde, at ændringerne forhindrer Geomatic i at opfylde sine forpligtelser i henhold til leverancen, er Geomatic berettiget til med øjeblikkelig virkning at hæve vilkår og betingelserne for indgåelse af leveranceforhold.

 

1.5. I tilfælde af at Registerejeren ændrer i eller tilrettelægger registrene i en sådan grad, at ændringerne eller tilrettelæggelsen af registrene vil påvirke Geomatics mulighed for at levere de aftalte ydelser og services til det aftalte tidspunkt, skal Geomatic i videst muligt omfang tilpasse leverancen til de nye vilkår, inden for rimelig tilgået tid, såfremt Geomatic ikke har nogen indflydelse på de nye vilkår.

Såfremt Kunden modtager kundetilpassede data og services, er Geomatic berettiget til at opkræve merbetaling fra Kunden for at dække eventuelle omkostninger forbundet med ændringen eller tilrettelæggelsen af de aftalte ydelser. Omkostninger afregnes efter medgået tid, efter de til enhver tid gældende timesatser hos Geomatic.

 

2. Aftalens varighed

2.1. Fremsendte tilbud er gældende i 30 dage. Accept kan afgives på mail eller ved bestilling online.

 

2.2. Aftalen starter ved accept af tilbud på leverance og ophører ved endt leverance.

 

2.3. Aftaler om leverancer indgået via mail ophører, når Geomatic har leveret, og Kunden ikke har fremlagt eventuel reklamation inden 14 dage.

 

2.4. Det udfærdigede tilbud er baseret på de løsninger accepteret af, samt aftalt mellem Parterne.

Geomatic forbeholder sig retten til at ændre tilbuddet/prisen i overensstemmelse med eventuelle senere ændringer eller krav til data eller dokumentation, der betyder samt medfører, at løsningen, der skal leveres, afviger fra det, der er aftalt i tilbuddet.

 

3. Fakturering

3.1. Kunden betaler for data, ydelser og services som beskrevet i det fremsendte tilbud.

 

3.2. Alle priserne er angivet i DKK og ekskl. moms. Betalingsbetingelserne er 21 dage fra faktureringsdatoen.

 

3.3. Priserne indeksreguleres årligt den 1. januar efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks, dog minimum 3 % årligt.

 

3.4. Geomatic forbeholder sig endelig ret til at opkræve ekstrabetaling, i forbindelse med udførelsen af opgaven, udover det, der er fastlagt, såfremt dette er forårsaget af forsinkelser, fejl eller mangler i Kundens leverede materiale.

 

3.5. Ved betaling efter forfaldstid, forrentes det forfaldne beløb med rente efter Renteloven, fra forfaldsdagen til betaling af det forfaldne beløb.

 

3.6. Geomatic er berettiget til at efterfakturere, såfremt de af Geomatic leverede data til Kunden ikke slettes, efter aftalens opsigelse eller ophævelse.

 

3.7. Såfremt Kunden gentagne gange fraviger betaling af de leverede leverancer, forbeholder Geomatic sig retten til at lukke adgangen til Geomatics services, samt at annullere yderligere leverancer.

 

4. Videregivelse af data

4.1. Kunden må ikke videresælge data med henblik på tredjeparts anvendelse. I tilfælde af at Kunden har etableret et kundeforhold, baseret på kontaktoplysninger fra leverancen mellem Geomatic og Kunden, må disse kontaktoplysninger videregives til tredjemand, jf. Databeskyttelseslovens § 13, stk. 2.

 

4.2. Kunden er berettiget til at overlade data til egen databehandler, der agerer på vegne af Kunden, såfremt det sker inden for rammerne af det aftalte, og i øvrigt er skriftligt godkendt Parterne imellem.

 

4.3. Videregivelse af data omfatter enhver form for videredistribution til anvendelse for andre end Kunden, samt ved offentliggørelse på hjemmesider mv.. Forholdet gælder ligeledes i tilfælde, hvor data er blevet eller bliver samkørt med andre data.

 

4.4. Publicering af statistikker og analyser, baseret på leverede data, betragtes ikke som videregivelse, såfremt de pågældende analyser er anonymiserede, eller data er væsentligt bearbejdede.

 

5. Misligholdelse

5.1. Hvis en af Parterne uretmæssigt bruger data, leveret i forbindelse med leverancen, skal den misligholdende Part holde den anden part skadesløs for ethvert krav, der måtte blive rejst mod den ikke-misligholdende Part, som er opstået som følge af den misligholdende Parts uretmæssige brug af data.

 

5.2. I tilfælde af Kundens uretmæssige brug af data i perioden i henhold til aftalens varighed, der ikke falder i overensstemmelse med leverancen, forbeholder Geomatic sig retten til at ophæve vilkårene for leverancen, jf. relevant gældende lovgivning.

 

5.3. Rejses der sag mod en af Parterne, vedrørende den anden parts uretmæssige brug af data, skal den misligholdte Part give skriftlig meddelelse herom, hvorefter den misligholdende Part overtager sagen og de hermed forbundne omkostninger.

 

5.4. Såfremt Kunden ved en fejl kommer til at bruge dataene uretmæssigt, har Kunden 14 dage til at rette og/eller korrigere fejlen, inden leverancen ophæves.

 

5.5. Kunden har det fulde ansvar for evt. krav, der skyldes Kundens uberettigede anvendelse af Geomatics produkter og services.

 

5.6. I tilfælde af den ene parts væsentlige misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til vilkårene for leverancen, er den anden Part berettiget til med øjeblikkelig virkning at hæve leverancevilkårene.

 

6. Tavshedspligt

6.1. Hver af Parterne og disses personale skal iagttage ubetinget tavshedspligt vedrørende ethvert forhold, som Parterne og disses personale måtte få kendskab til hos den anden part eller hos tredjemand, hvis hemmeligholdelse, ifølge sagens natur eller omstændighederne i øvrigt, er påkrævet eller bliver foreskrevet af den anden Part. Tavshedspligten vedvarer efter aftalens ophør.

 

7. Referenceforhold

7.1. Geomatic kan henvise til kundeforholdet som reference, direkte eller gennem beskrivelser af samarbejdet, inden for rammerne af de af Geomatic leverede ydelser, og under hensyntagen til forretningsfølsomme oplysninger, som måtte blive Geomatic bekendt, jf. Markedsføringslovens § 23.

 

7.2. Geomatic skal, forinden offentliggørelse af kundehistorier mv., indhente Kundens endelige skriftlige godkendelse af indhold.

 

8. Erstatningsansvar

8.1. Fejl knyttet til udførelsen af opgaven, som er forårsaget af Geomatic, rettes af Geomatic uden debitering, forudsat at Kunden skriftligt har informeret om fejlene inden 14 dage efter, at leverancen er afsendt fra Geomatic.

 

8.2. Parterne er erstatningsansvarlige efter Standardvilkårene i overensstemmelse med dansk rets almindelige erstatningsregler, jf. dog nedenfor.

 

8.3. Geomatic er aldrig erstatningsansvarlig for Kundens, herunder dennes koncernselskaber, forhandlere, kunder eller andre interessenters indirekte tab, herunder tabt avance, produktionstab eller lignende.

 

8.4. Geomatic er uden erstatningsansvar for tab som følge af fejl eller mangler i de leverede data, medmindre sådanne fejl eller mangler direkte kan tilskrives Geomatic. Erstatningsbeløbet er begrænset til værdien svarende til vederlaget for den del af leverancen, hvori fejlen er opstået. Dog kan erstatningsbeløbet maksimalt udgøre EUR 100.000,-.

 

8.5. I tilfælde hvor Geomatic er afhængig af en tredjeparts leverance, kan Geomatic ikke holdes ansvarlig for forsinkelse, hvis forsinkelsen skyldes tredjepartens forhold.

 

9. Overdragelse

9.1. Hver af parterne har ret til at overdrage sine rettigheder samt forpligtelser efter Standardvilkårene til et selskab, der kontrolleres af Parten, eller et med Parten koncernforbundet selskab.

 

9.2. Enhver Part kan overdrage rettigheder samt forpligtelser til tredjemand i forbindelse med salg af mere end 50 % af aktiekapitalen.

 

9.3. Rettigheder samt forpligtelser, udover de i pkt. 12.2 nævnte, kan ikke overdrages til tredjemand, uden den anden Parts forudgående skriftlige samtykke.

 

10. Databehandling

10.1. Gældende lovgivning

 

10.1.1. Geomatic og Kunden skal overholde den til enhver tid gældende persondataretlige regulering, herunder navnlig:

  • Databeskyttelsesloven (lov 2018-05-23 nr. 502 med senere ændringer);
  • Persondataforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016), når denne får virkning;
  • Markedsføringsloven (bekendtgørelse 2017-06-08 nr. 650 med senere ændringer).

 

10.2. Øvrige betingelser for databehandling ved CPR-vask

 

10.2.1. Afbestilling

Ved afbestilling af en allerede booket CPR-vask faktureres et afbestillingsgebyr på kr. 2.500.

 

10.2.2. Udeblivelse eller forsinket levering af data fra kunde

Såfremt filen til CPR-vask ikke indleveres på det aftalte tidspunkt, således at den kan sendes rettidigt og planmæssigt til vask, vil dette resultere i et gebyr på kr. 5.000. Dette gebyr faktureres uagtet, at ingen fil er blevet vasket. Årsagen til dette gebyr er, at datoen for vask blokeres for andre kunder, hvorfor Geomatic vil afvise andre kunder, som måtte ønske at vaske i det pågældende tidsrum.

 

10.2.3. Vilkår ved indgåelse af vask- og berigelsesårsaftaler

Ved årsaftaleindgåelse er det vigtigt, at det aftalte inddataformat fastlægges således, at alle leveringer af datafiler til vask har samme fil-layout (feltnavne, feltrækkefølge, filformat etc.).
Ved ændring i inddataformat vil der blive pålagt ekstraomkostninger efter Geomatics til enhver tid gældende timetakster.

 

11. Vilkår for enkeltopslag på personoplysninger

11.1. Personlig brugerkonto

 

11.1.1. Brugerkonti, som er oprettet til Geomatics produkter og løsninger, er personlige og må ikke deles med eller anvendes af andre.

 

11.2. Vilkår for søgning på personoplysninger

 

11.2.1. Oplysninger fra CPR må kun anvendes til forudsatte formål.

Det er derfor ikke tilladt at indsamle oplysninger fra CPR, uden at der foreligger et af nedenstående oplistede behandlingsgrundlag:

  • Et specifikt samtykke fra den enkelte person.
  • Formålet med indsamlingen af personoplysningerne skal være lovformeligt samt have et sagligt grundlag.
  • Når videregivelsen er af afgørende betydning, for at sikre en entydig identifikation af den registrerede.
  • Når det kræves af en offentlig myndighed
  • Videregivelsen af oplysninger om personnummer er et naturligt led i den normale drift af virksomheder

 

Såfremt Kunden ikke anvender oplysningerne sagligt, samt i øvrigt anvender data i strid med gældende lovgivning, fraskriver Geomatic sig ethvert ansvar.

 

11.2.2. Offentlige myndigheder kan indsamle oplysninger om personnummer med henblik på en entydig identifikation eller som journalnummer.

 

11.2.3. Uanset ovennævnte må der ikke ske offentliggørelse af personnummer uden et udtrykkeligt samtykke.

 

11.2.4. Herudover henviser Geomatic til Social- og indenrigsministeriets standardvilkår for dataleverancer fra CPR til private.

 

12. Videregivelse af offentlige data

12.1. Offentlige data, der videregives af Geomatic, kan distribueres på baggrund af en indgået Rekvirentaftale med Kunden, hvor vilkår for brug samt særlovgivning for offentlige data er præciserede.

 

12.2. Datadump/videregivelse af ejendomsdata (OIS-data) er undtaget kravet om indgåelse af en Rekvirentaftale, medmindre data angår; oplysning om ejerstatus, ejerandel eller ejers adresse fra ESR eller angår faktisk energiforbrug fra BBR.

 

12.3. Videregivelse af offentlige data, herunder også ejendomsdata, skal ske efter gældende lovgivning; Databeskyttelseslovgivningen (GDPR og Databeskyttelsesloven), Markedsføringsloven og særlovgivninger for offentlige data samt anden relevant lovgivning.

 

12.4. Geomatic og Kunden, der modtager de offentlige data, er selvstændigt dataansvarlige, hvorfor Geomatic kan videregive offentlige data på baggrund af en videregivelseshjemmel, og Kunden kan behandle data til egne formål på baggrund af en behandlingshjemmel.

 

13. Brugsret

13.1. Data dump

 

13.1.1. Ved levering af offentlige data er kunden berettiget til at benytte dataene i henhold til Rekvirentaftalen, indtil aftalens udløb, hvorefter de rekvirerede data skal slettes af Kunden. Dette gælder ikke for de tilfælde, hvor Kunden har etableret et kundeforhold baseret på de leverede kontaktoplysninger.

 

13.1.2. Kunden er altid forpligtet til at holde data ajourført ved indførsel af passende opdateringer eller gentagne leverancer, herunder særligt hvad angår opdateringer af eventuelle beskyttelsesmarkeringer eller frabedelse af markedsføring.

 

13.1.3. Erhvervsdrivende er forpligtet til at frasortere personer fra Robinsonlisten til markedsføringsformål, der opdateres en gang i kvartalet. Ved levering af teledata, i form af et data dump, bør Kunden derfor kun benytte de leverede teledata i det indeværende kvartal.

 

13.2. Licenser

 

13.2.1. Kunden er berettiget til at anvende de leverede data inden for den aftalte licensperiode i Hovedaftalen.

 

13.2.2. Når licensperioden udløber, skal Kunden slette de leverede data, medmindre Kunden på baggrund af de leverede data har etableret et kundeforhold.

 

13.3. Online-løsninger

 

13.3.1. Kunden har som en del af onlineløsningerne fået adgang til én eller flere individuelle brugerlicenser.  Kunden har ret til at få adgang via et personligt log-in.

 

13.4. Vilkår for test af Geomatic data lake

 

13.4.1. Kunden kan få adgang til Geomatic data lake udelukkende med henblik på testning i maksimalt 4 uger, der kan forlænges, hvis det er nødvendigt, og såfremt det er aftalt mellem Parterne.

 

13.4.2. Ingen data fra Geomatic’s data lake, der direkte genereres fra testadgangen, eller kombineret med Kundens egne data, kan bruges til Kundens produktionstjenester.

 

13.4.3. Ved afslutningen af testperioden skal alle data slettes fra Kundens eget system, medmindre denne testperiode erstattes af en gyldig kontrakt. Geomatic er berettiget til at opkræve et honorar for testning, som vil blive modregnet ved en eventuel kontraktindgåelse.

 

14. Genmæle

14.1. Kunden skal skriftligt indhente Geomatics samtykke, såfremt Kunden ønsker at offentliggøre navn, logo eller oplysninger om de leverede services og produkter i offentlige medier, såfremt det kan eller giver anledning til at kunne skade Geomatics omdømme og virke.

 

14.2. Geomatic forbeholder sig retten til at offentliggøre samt kommentere leverede leverance/leverancer, hvis Kunden benytter leverancen, eller data afledt heraf, på en måde, som efter pkt. 11.1 giver anledning til misforståelser, forkerte konklusioner, eller i øvrigt anvendes uetisk.

 

15. Force Majeure

15.1. Parterne er ikke forpligtet til at betale erstatning, såfremt misligholdelsen af leverancen/leverancerne skyldes forhold uden for parternes kontrol, herunder, men ikke udelukkende begrænset til; lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, krig, strejke og lockout mv. Parterne skal, i videst muligt omfang, medvirke til at forebygge og begrænse en force majeure-situations negative konsekvenser for opfyldelsen af Parternes forpligtelser i henhold til leverancen/leverancerne.

 

16. Lovvalg og værneting

16.1. Leverancevilkårene er undergivet dansk ret.
Hvis tvistigheder er opstået under en given eller eksisterende leverance, som ikke kan løses gennem forhandlinger mellem Parterne, afgøres denne tvist af Københavns Byret som værneting.